wet- en regelgeving

Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen


Wet- en regelgeving


Er wordt gewerkt binnen de kaders van de wet- en regelgeving wat betreft:

Uiteraard zijn al onze gesprekken vertrouwelijk en is uw privacy gegarandeerd.


Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld met inachtneming van wettelijke voorschriften. Uw gegevens, schriftelijk of mondeling, zijn vertrouwelijk ingevolge het medisch beroepsgeheim. Dat betekent onder meer, dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens aan anderen worden doorgegeven.


Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden met uw goedkeuring, zoals vastgelegd in de Akkoordverklaring, die u op het einde van het eerste intakegesprek invult.  Daarnaast vraag ik u voor ieder contact met uw huisarts, schriftelijk of telefonisch, uw instemming.

Informatieverstrekking aan derden zoals bedrijfsarts en/of verzekeringsgeneeskundige, wordt tevoren met u besproken en doorgenomen.

Aan juristen en advocaten verstrek ik conform de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG geen informatie.

Gegevens, die voor de vergoeding door de verzekeraar minimaal noodzakelijk zijn, worden, met in achtneming van de vereiste veiligheidsnormen, aan de betreffende instantie beschikbaar gesteld.


De geheimhoudindsplicht en het beheer van uw dossier geschiedt volgens de beroepsethische code van de NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen).

Desgewenst kunt u een exemplaar van de beroepscode inzien.


Privacy-gevoelige gegevens worden gemaild naar uw eigen e-mailadres via het beveiligd mailprogramma Zivver. Kijk hier voor aanwijzingen voor het gebruik van Zivver voor het openen en verzenden van e-mail.


Zie ook: LVVP: Uw privacy - informatie voor cliƫnten

              Wegwijzer - Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden 

               


    Wet BIG

Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, inclusief besluit psychotherapie

   WGBO

Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst

   WBP

Wet Bescherming Persoonsgegevens

   WKCZ

Wet Klachtrecht Cliƫnten in de Zorgsector

   ZVW

ZorgVerzekeringsWet