Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen


Wet- en regelgeving


Er wordt gewerkt binnen de kaders van de wet- en regelgeving.


Uiteraard zijn al onze gesprekken vertrouwelijk en is uw privacy gegarandeerd.


Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld met inachtneming van wettelijke voorschriften. Uw gegevens, schriftelijk of mondeling, zijn vertrouwelijk ingevolge het medisch beroepsgeheim. Dat betekent onder meer, dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens aan anderen worden doorgegeven.

In situaties van mogelijk ernstig gevaar moet ik overwegen om mijn beroepsgeheim te doorbreken. Ik gebruik dan de richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld).


Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden met uw goedkeuring, zoals vastgelegd in de Akkoordverklaring, die u op het einde van het eerste intakegesprek invult.  Daarnaast vraag ik u voor ieder contact met uw huisarts, schriftelijk of telefonisch, uw instemming.

Informatieverstrekking aan derden zoals bedrijfsarts en/of verzekeringsgeneeskundige, wordt tevoren met u besproken en doorgenomen.

Aan juristen en advocaten verstrek ik conform de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG geen informatie.

Gegevens, die voor de vergoeding door de verzekeraar minimaal noodzakelijk zijn, worden, met in achtneming van de vereiste veiligheidsnormen, aan de betreffende instantie beschikbaar gesteld.


De geheimhoudingsplicht en het beheer van uw dossier geschiedt volgens de beroepsethische code van de

NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie)..

Desgewenst kunt u een exemplaar van de beroepscode inzien.


Privacy-gevoelige gegevens worden gemaild naar uw eigen e-mailadres via het beveiligd mailprogramma Zivver. Kijk hier voor aanwijzingen voor het gebruik van Zivver voor het openen en verzenden van e-mail.Zie ook: LVVP: Uw privacy - informatie voor cliënten

              Privacy : lees hier het privacy-beleid

              Wegwijzer - Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden 

               


    Wet BIG

Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, inclusief besluit psychotherapie

   WGBO

Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst

   WBP

Wet Bescherming Persoonsgegevens

   WKCZ

Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector

   ZVW

ZorgVerzekeringsWet