Kwaliteit


BIG Registratie

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register (www.bigregister.nl)

In de wet BIG wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende beroepen.

Ik heb een BIG-registratie als psychotherapeut (artikel 3) en als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog; artikel 3). Deze registraties staan voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.


Visitatie

In het najaar van 2020 heb ik met goed gevolg deelgenomen aan het vijfjaarlijks visitatietraject

van de LVVP. Het visitatiekeurmerk is verleend.

Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. De belangrijkste doelen van visitatie

zijn: een verbeterproces op gang brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering verhogen en

waar nodig deze aan scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de

praktijkvoering zijn.

Voor LVVP leden is de vijfjaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap.

Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure "kwaliteitsbeleid LVVP 2023".


Intervisie bijeenkomsten met collega psychotherapeuten

Tijdens intervisie worden diagnostiek, indicatiestelling, en behandeling van de cliënt geanonimiseerd besproken evenals het functioneren van de therapeut. De intervisiegroep toetst elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van handelen. Het betreft een eis van verschillende registers van specifieke beroepsverenigingen.


Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders van de ‘geneeskundige GGZ’ verplicht om over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. Het model kwaliteitsstatuut wordt gedragen door de beroeps- en brancheverenigingen in de GGZ en is daarmee een veldnorm.

Mijn kwaliteitsstatuut is goedgekeurd (zie: kwaliteitsstatuut). Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen