Psychotherapie


Psychotherapie is een vorm van psychische hulpverlening die een uitkomst kan bieden voor mensen met psychische klachten of problemen die zij zelf niet kunnen oplossen. Psychotherapie heeft als doel vermindering of het beter hanteerbaar maken van psychische klachten, verbetering van functioneren en verhoging van de kwaliteit van leven.


Veel mensen hebben baat bij psychotherapie. Het resultaat van de therapie is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor het welslagen van de therapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Psychotherapie is een proces dat gepaard gaat met ups en downs. Sommige cliënten houden last van psychische problemen of hebben te maken met terugkerende klachten. Een psychotherapeut helpt de cliënt in moeilijke periodes. Uiteindelijk is het doel dat de cliënt er beter van wordt. Voor meer informatie over psychotherapie kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP): www.psychotherapie.nl


Individuele therapie

Bij individuele therapie zijn alleen u en de behandelaar aanwezig tijdens de sessies. Soms kunnen partners, ouders of anderen uitgenodigd worden om bij een gesprek aanwezig te zijn, zowel op verzoek van de psychotherapeut als van de cliënt.Tijdens de individuele therapie richt u zich op het bereiken van de in het adviesgesprek afgesproken behandeldoelen.


Er kan gebruik gemaakt van diverse behandelmethoden vanuit verschillende referentiekaders, namelijk het persoonsgerichte en klachtgerichte referentiekader. Bij het maken van een keuze is het belangrijk dat de therapie u aanspreekt en dat deze aansluit bij uw specifieke problematiek /hulpvraag.


Met inzichtgevende psychotherapie worden de onderliggende innerlijke tegenstellingen bloot gelegd die aanleiding gaven tot uw problemen, waardoor klachten verminderen en ander gedrag voor u mogelijk wordt. Persoonsgerichte psychotherapie en psychoanalytische psychotherapie zijn voorbeelden van inzichtgevende therapieën.


Klachtgerichte psychotherapie is een behandeling waarin vooral gekeken wordt hoe gekomen kan worden tot vermindering van de bestaande klachten en hoe herhaling kan worden voorkomen. Cognitieve gedragstherapie is een vorm van klachtgerichte therapie.


Overigens kan een inzichtgevende behandeling ook klachtgerichte elementen hebben en komen in klachtgerichte behandeling ook inzichtgevende elementen voor.


Systeemtherapie

Tegenwoordig worden partnerrelatietherapie en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd. De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Hiermee wordt bedoeld: de mensen die wij kennen en waar we een band mee hebben. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen.Thuis, op school of in ons werk hebben we contact met andere mensen. Met sommige mensen hebben we oppervlakkig contact, met anderen onderhouden we een intensieve of intieme relatie.

Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat u samen met uw partner of gezinsleden in therapie bent.


Partnerrelatietherapie

Er wordt hulp geboden aan partners die in hun relatie problemen en spanningen ervaren.Tot op zekere hoogte zijn spanningen in een relatie normaal en gezond. Maar bij ernstige en terugkerende patronen, waardoor men niet meer weet hoe men samen verder moet, kan er ondersteuning gegeven worden om er samen weer uit te komen.

Er wordt gewerkt vanuit Emotionally Focused Therapy for couples (niet te verwarren met Emotionally Freedom Therapy)


Gezinstherapie

Bij gezinstherapie worden u en uw gezinsleden betrokken bij het zoeken naar een oplossing. Vaak leidt gezinstherapie ertoe dat gezinsleden op een andere manier met elkaar omgaan, waardoor een probleem beter hanteerbaar wordt of soms zelfs helemaal verdwijnt. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgt u samen met uw gezin handreikingen waardoor u beter in staat bent om zelf oplossingen te vinden.