Kosten


Omdat u met uw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten verzoek ik u voor specifieke informatie met betrekking tot de kosten uw zorgverzekeraar te raadplegen.


Miv 1 januari 2012 heeft de overheid een aantal maatregelen genomen die betrekking hebben op de basisverzekering en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dit kan financiële gevolgen voor u hebben. Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen.


1.   Eigen risico basisverzekering

Het eigen risico voor de verplichte standaard verzekering is voor iedereen in 2023, net zoals in 2022, € 385 per jaar.

Mogelijk heeft u een hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar afgesproken.


Het eigen risico is van toepassing op de zorg die u krijgt in mijn praktijk.


Als u zich aanmeldt vindt er een eerste intakegesprek plaats.

Mocht u na het eerste intakegesprek besluiten om niet verder te gaan met de intakegesprekken/behandeling dan zullen de kosten ivm het eerste gesprek evenals de kosten mbt verslaglegging, correspondentie, overige administratie handelingen en contacten rondom het eerste intakegesprek in rekening worden gebracht en rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar worden verzonden. Dit bedrag zal afhankelijk zijn van de directe tijd (de tijd die samen met u is besteed) en de indirecte tijd (die tijd die rondom u is besteed) die gebruikt is. Dit bedrag zal door de zorgverzekeraar met u verrekend worden met eventueel nog openstaand eigen risico van het jaar waarin de intake/behandeling is gestart.


2.   No show (afspraak niet nakomen)

Wanneer u een afspraak niet nakomt en u zegt niet op tijd af, dan kan de afspraak bij u in rekening worden gebracht. De hoogte hiervan is afhankelijk van het gangbare tarief voor diagnostiek- of behandelconsult op basis van de geplande behandeltijd (zie NZA-tarief in: Overzicht tarieven 2023). Deze rekening komt niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking. Een afspraak op tijd afzeggen betekent dat u minimaal 24 uur voor de geplande afspraak doorgeeft dat u niet kunt komen. Dit kan u doen via telefonisch contact, inspreken van voicemail en email.


Zorg vergoed door zorgverzekeraar met ingang van 2022 

Met nagenoeg alle zorgverzekeraars heb ik contracten; dit geldt ook voor 2024. Klik hier voor een overzicht; het overzicht voor 2024 zal zo spoedig mogelijk geplaatst worden.

Aan dit overzicht kunnen overigens geen rechten worden ontleend; doe hierover navraag bij uw zorgverzekeraar.

 

Onderstaande tekst is integraal overgenomen van de website van de LVVP (www.lvvp.nl).

 

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op deze pagina. De webpagina is nog in ontwikkeling en wordt in de komende periode aangevuld. 

 

 

Waarom een nieuw model?

Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

 

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?
Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.

De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

 

Wat verandert er op de rekening?
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

 

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

- consult diagnostiek:

   bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

- consult behandeling:

   bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

- intercollegiaal overleg:

   als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

- reistijd:

   als de behandelaar naar u toe moet komen;

- groepsconsulten:

   als u groepstherapie doet.

 

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.

Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Wat gebeurt er met uw eigen risico?
Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

 

Voorbeeld 1

· Start behandeling: 1 november 2020

· Einde behandeling: 31 oktober 2021

· Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject.

 

Voorbeeld 2

· Start behandeling: 1 mei 2021

· Einde behandeling: 12 februari 2022

· Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

 

 De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.

 

Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

 

Disclaimer

Deze teksten bevatten slechts summiere basisinformatie over het zorgprestatiemodel. De informatie wordt in de komende tijd verder aangevuld. Meer informatie staat in de regelgeving van de NZa en op www.zorgprestatiemodel.nl. De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 


Zie voor een overzicht van de door uw zorgverzekeraar in rekening te brengen tarieven: Overzicht tarieven 2023.


Zorg vergoed door zorgverzekeraar tot 2022

Vanaf 1 januari 2008 wordt psychotherapie grotendeels vergoed door het basispakket van uw

zorgverzekering en wordt er per DBC (Diagnose Behandel Combinatie) gefactureerd.

Met nagenoeg alle zorgverzekeraars heb ik contracten voor zowel de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ (klik hier voor een overzicht; aan dit overzicht kunnen overigens geen rechten worden ontleend; doe hierover navraag bij uw zorgverzekeraar). Of ik u in behandeling kan nemen is afhankelijk van de wachtlijst en het omzetplafond (het budget) dat mij door de desbetreffende zorgverzekeraar is toegekend. Hierover zal ik u bij het eerste, meestal telefonische, contact informeren.


Aan het begin van de behandeling wordt een DBC geopend. Als zorgaanbieder ben ik verplicht uw diagnose

en alle activiteiten die er in het kader van diagnostiek en behandeling verricht worden vast te leggen in deze DBC.

 

Als de behandeling afgerond wordt of de DBC één jaar oud is, sluit ik de DBC en dan wordt duidelijk, op basis van de ingevoerde directe en indirecte tijd, hoeveel de behandeling (tot dan toe) gekost heeft. U kunt hier de tarieflijst 2019 (Basis GGZ 2019 en Specialistische GGZ 2019) en de tarieflijst 2020 (NZA tarieven) inzien die door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) zijn vastgesteld. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden.


Daarnaast wordt door mijn administratiekantoor (Axians - DBC online) een rekening gestuurd naar uw zorgverzekeraar, indien ik daar een contract mee heb. Uw maximale kosten bedragen uw eigen risico.

Indien ik géén contract heb met uw zorgverzekeraar wordt de nota naar u gestuurd. Deze nota kunt u dan

zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Voor nadere informatie over de vergoeding indien ik geen contract met uw zorgverzekeraar heb dient u

contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.


De rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis e.d. Desgewenst kunnen er volledig geanonimiseerde gegevens worden aangeleverd. Hier is een aparte procedure voor nodig, waar u om kunt verzoeken bij mij.


Zorg niet vergoed door de zorgverzekeraar

Door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en door de zorgverzekeraars zijn verschillende diagnosen uitgesloten van vergoeding door de zorgverzekeraar. Dit wordt het OnVerzekerd Product (OVP) genoemd.

Het betreft onder andere de volgende primaire diagnoses:

- Aanpassingsstoornissen

- Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn, zoals oa

  relatieproblemen, rouwreactie, studieprobleem, beroepsprobleem, identiteitsprobleem, levensfaseprobleem.

Mocht een dergelijke diagnose bestaan naast een wel verzekerde diagnose dan valt de zorg wel onder

de verzekerde zorg.


Indien na intakegesprekken en diagnostisch onderzoek blijkt dat uw klachten een diagnose betreft die niet

door uw zorgverzekeraar vergoed wordt dan zal de DBC na de intakefase gesloten worden. De intakegesprekken en het diagnostisch onderzoek van de intakefase kunnen meestal vergoed worden door de zorgverzekeraar.


De behandelgesprekken zullen per consult aan uzelf in rekening worden gebracht middels een maandelijkse digitale factuur. Soms kunnen deze kosten (gedeeltelijk) via een aanvullende verzekering vergoed worden. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar.


De tarieven hiervoor zijn:

- individuele therapie        150 euro per sessie van 60 minuten.

- partnerrelatietherapie     150 euro per sessie van 60 minuten.Betalingsvoorwaarden

Voor de betalingsvoorwaarden zie hierPsychotherapiepraktijk AMA van Nunen