wet- en regelgeving

Psychotherapiepraktijk AMA van Nunen

Wet- en regelgeving

 

Er wordt gewerkt binnen de kaders van de wet- en regelgeving wat betreft:

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard zijn al onze gesprekken vertrouwelijk en is uw privacy gegarandeerd.

 

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld met inachtneming van wettelijke voorschriften. Uw gegevens, schriftelijk of mondeling, zijn vertrouwelijk ingevolge het medisch beroepsgeheim. Dat betekent onder meer, dat zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen gegevens aan anderen worden doorgegeven.

 

Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden met uw goedkeuring, zoals vastgelegd in de Akkoordverklaring.

Informatieverstrekking aan derden zoals bedrijfsarts en/of verzekeringsgeneeskundige, wordt tevoren met u besproken en doorgenomen.

Aan juristen en advocaten verstrek ik conform de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG geen informatie.

Gegevens, die voor de vergoeding door de verzekeraar minimaal noodzakelijk zijn, worden, met in achtneming van de vereiste veiligheidsnormen, aan de betreffende instantie beschikbaar gesteld.

 

De geheimhoudindsplicht en het beheer van uw dossier geschiedt volgens de beroepsethische code van de NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen).

Desgewenst kunt u een exemplaar van de beroepscode inzien.

 

Privacy-gevoelige gegevens worden gemaild naar uw eigen e-mailadres via het beveiligd mailprogramma ZIVVER. Kijk hier voor aanwijzingen voor het gebruik van ZIVVER voor het openen en verzenden van e-mail.

 

Zie ook: LVVP: Uw privacy - informatie voor cliƫnten

Wegwijzer - Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

 

Wet BIG

Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, inclusief besluit psychotherapie

WGBO

Wet Geneeskundige BehandelOvereenkomst

WBP

Wet Bescherming Persoonsgegevens

WKCZ

Wet Klachtrecht Cliƫnten in de Zorgsector

ZVW

ZorgVerzekeringsWet